ПӘНЛЕР ДИЗИМИ

5140600 – география

 1. Геофизика тийкарлары ҳәм геохимия
 2. Улыўма тәбийий география
 3. Экономикалык хам социаллык география
 4. Топография, картография
 5. Улыўма гидрология ҳәм климатология
 6. Инсан географиясы
 7. Табийий ресурслардан пайдаланыу экономикасы
 8. ГИС
 9. Сиясый география
 10. Санаат географиясы
 11. Топонимика
 12. Геология тийкарлары хам геоморфология
 13. Ландшафттаныў
 14. Халықлар географиясы
 15. Cуу ресурсларынан рационал пайдаланыу
 16. Ауыл хожалыгы географиясы
 17. Дүнья жүзи географиясы
 18. Өзбекистан географиясы
 19. Орта Азия географиясы
 20. Қалалар географиясы
 21. Мелиоративлик география
 22. Улкемиздин географиялык атамаларын уйрениу
 23. Географияны оқытыў методикасы
 24. Топырак географиясы
 25. Өзбекстан географиясы
 26. Географиялык изертлеу усыллары
 27. Тәбияттан пайдаланыўдың гео тийкар
 28. Географияның тийкарғы машқалалары
 29. Географиялық үлкетаныў
 30. Әмелий география
 31. Cоциаллық география
 32. Каракалпакстан географиясы

5311500 – геодезия

 Геодезия

 1. Компьютер графикаси ҳәм карталарды үскенелеў
 2. Өзбекстан географисы
 3. Картография
 4. Мамлекетлик кадастр тийкарлары
 5. Социал-экономикалық картография
 6. Аралықтан зондлаў усыллары
 7. Өзбекстан географиясы
 8. Жоқары геодезия
 9. Фотограмметрия ҳәм Жерди аралықтан изерт
 10. Улыўма география карта жойбарлаў ҳәм дүзиў
 11. Көшпес мүлк кадастры
 12. Тәбийий карталарды жойбарлаў ҳәм дүзиў
 13. Географиялык информацион системалар (ГИС)
 14. Елатлы пунктлер кадастры
 15. Геодезия ҳәм картографияда мий хыз қәўип
 16. Көшпес мүлкти бахалау
 17. Социал-экономикалық картография
 18. Инженерлик геодезия
 19. Кадастр карталарын жойбарлау хам дузиу
 20. Суў кадастры
 21. Экологиялык картография
 22. Жер кадастры
 23. Озбекстанда картография
 24. Ири масштаблы кадастр карта жой ҳәм дүзиў

5140700 – гидрометеорология

 Канигеликке кирисиу

 1. Геодезия
 2. Атмосфера физикасы
 3. Географиялык информацион системалар
 4. Атмосфера физикасы
 5. Гидрофизика ҳәм суў балансы изертлеўлери
 6. Гидрометрия
 7. Метеорологиялык хабар олшеу системалары
 8. Гидрометеорологияда статистикалық усыллар
 9. Динамикалық метеорология тийкарлары
 10. Синоптикалық метеорология
 11. Улыўма гидрология
 12. Көлтаныў
 13. ГИС метеорология
 14. Синоптикалық метеорология
 15. Гидрометеоролиялык есаплаулар
 16. Гидрометеорологияда статистикалық усыл
 17. Климатология
 18. Улыўма гидрология
 19. Аралықтан зондлаў усыллары
 20. Озбекстан географиясы
 21. Гляциология
 22. Мелиоратив гидрология хам СХЕ
 23. Синоптикалық метеорология
 24. Авиацион метиорология
 25. Гидрометеорологиялык хыз шолкем хам реже
 26. Гидрологиялық прогнозлар
 27. Метеорологиялык прогнозлар
 28. Суу ресурсларынан рационал пайдаланыу
 29. Агрометеорология
 30. Орайлык Азия климаты хам синоптикалык процесслери